Ponovna Javna rasprava o izmjenjenom prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Garešnica

  • Published in VIJESTI

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GAREŠNICA
Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 3. Zaključka Gradonačelnika Grada Garešnice (Klasa: 350-02/14-01/2, Ur.broj: 2123/01-02-15-28 od 3. veljače 2015. godine), Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove kao nositelj izrade, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O IZMIJENJENOM PRIJEDLOGU

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICA

 

I.

Javni uvid u Izmijenjeni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice traje od 17. do 25. veljače 2015. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8 do 14 sati, u zgradi Grada Garešnice u Garešnici, Ulica Vladimira Nazora 22.

II.

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

-          u Garešnici, u zgradi Grada Garešnice, Ulica Vladimira Nazora 22,  19. veljače 2015. godine u 10 sati.

III.

Primjedbe i prijedlozi na Izmijenjeni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice mogu se davati na sljedeći način:

 -  tijela državne uprave, upravna tijela županija, gradova i općina, te pravne osobe s javnim ovlastima

dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Garešnica, Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove, Ulica Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica - do 28. veljače 2015. godine,

 -  građani i udruge:

upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Korigirani prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Garešnica, Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove, Ulica Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica - do 26. veljače 2015. godine,

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi izmjena Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice, a očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitko napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/14-01/1
UR.BROJ: 2123/01-03-15-29 

U Garešnici, 4. veljače 2015. godine.

 

PROČELNIK

Miroslav Gerstner

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas